Folúntas – Léiritheoir Amharclannaíochta

Is mian le Fíbín Léiritheoir Amharclannaíochta lánaimseartha a fhostú mar chuid den phríomhfhoireann chun comhordú agus tacaíocht a thabhairt do thograí amharclannaíochta an chomhlachta, agus chun cabhrú le Fíbín a bheith ar cheann de na príomhchomhlachtaí gníomhacha in earnáil na hamharclannaíochta sa tír.

AIDHM AN RÓIL

Beidh an duine sa ról seo ag léiriú léirithe nua ag an gcaighdeáin ealaíne is airde. Beidh an duine ag obair go dlúth leis an stiúrthóir ealaíne chun na léirithe seo a bheidh ar chaighdeán idirnáisiúnta a chur i gcrích.

FREGRACHTAÍ

 • Tograí amharclannaíochta/ealaíne Fíbín a léirithe
 • Oibriú go dlúth leis an stiúrthóir ealaíne agus leis an bhfoireann chruthaitheach chun tacú le fís chruthaitheach na léirithe.
 • Foireann léirithe a aimsiú agus a fhostú de réir mar is gá.
 • Léirithe uile a phleanáil agus a threorú agus a dhéanamh cinnte go ndéanfar iad a rith go sásúil agus go héifeachtach.
 • Freastal ar chruinnithe léirithe, cleachtaithe teicniúla agus réamhléirithe thograí uile de chuid Fíbín.
 • A dhéanamh cinnte go gcothaítear fís agus próifíl Fíbín.
 • Caidreamh maith oibre a chothú laistigh den chomhlacht agus le ranna uile ó léiriú go léiriú.
 • Oibriú leis an mBainisteoir Léirithe chun rith na léirithe a stiúradh, ag cinntiú go bhfuil na caighdeáin ealaíne agus theicniúla atá aontaithe á mbaint amach i gcónaí.
 • Iarratais bhliantúla a dhéanamh agus maoiniú á lorg don chomhlacht.
 • Oibriú go dlúth leis an Stiúrthóir Ealaine, leis an Léiritheoir Feidhmeannach agus Bainisteoir Feidhmeannach chun smacht airgeadais ar na léirithe a chinntiú.
 • Chun camchuairteanna Fíbín a eagrú agus a chomhordú.
 • An fhoireann ar camchuairt a bhainistiú i d’aonar nó i gcomhar leis an mBainisteoir Stáitse.
 • Taisteal agus lóistín a chur in áirithe agus a bhainistiú i nGaillimh agus ar camchuairt do chriú stáitse agus teicniúil Fíbín.
 • Sceidil íocaíochtaí a leagan amach roimh chleachtaithe do phá, per diems agus costaisí taistil. An sceideal seo a choinneáil suas chun dáta agus a chur ar fáil don roinn airgeadais nuair is gá.
 • Admhálacha mionairgid a ullmhú agus a chomhdú, ordaithe ceannaigh a chur i gcrích do gach ceannachán a dhéantar lasmuigh de mhionairgid mar aon le gach nós imeachta de réir rialú airgeadais Fíbín a leanúint.
 • Cloí le polasaí sláinte agus sábháilteachta Fíbín de réir na reachtaíochta reatha.
 • Teagmháil a dhéanamh leis an Stiúrthóir Ealaíne, Léiritheoir Feidhmiúcháin/CEO agus an Bord chun aon fhadhbanna ealaíne, a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn léirithe, a réiteach.
 • Comhordú a dhéanamh le Stiúrthóir Margaíochta agus Cumarsáide Fíbín maidir le haon ghlaochanna preasa, agallaimh nó gníomhaíochtaí ar bith eile a bhainfidh le Fíbín i dtéarmaí dialainne nó comeád ama.
 • Teagmháil rialta leis an Stiúrthóir Ealaíne maidir le hócáidí ealaíne a chuirfear i láthair i spás nua, dánlann nó caifé Fíbín.
 • Aon traenáil a bheadh de dhíth chun tabhairt faoi thograí a chur i gcrích.
 • A bheith mar ambasadóir ar son Fíbín ag ócáidí ar bith, oícheanta oscailte agus deiseanna líonraithe ar bith.
 • Aon tasc eile a éilíonn an comhlacht ort.

 

SONRAÍOCHT AN PHOIST

Taithí, Cáillíochtaí agus Scileanna Riachtanacha

 • 5 bliana taithí i léiriú amharclannaíochta proifisiúnta a bheith aige/aici.
 • Sár-eolas domhain ar an bpróiseas léirithe.
 • Líofacht sa Ghaeilge
 • Cuntas teiste cruthaithe i léiriú amharclannaíochta agus an fhoireann in amharclanna agus ar camchuairt a stiúradh.
 • Sárscileanna i mbuiséadú agus ríomhaireachta le heolas reatha ar MS Word, Excel &rl.
 • Sár-eolas agus taithí ar phróisis léirithe na hamharclannaíochta
 • Cumas cruthaithe a bheith ábalta bheith ag obair faoi bhrú agus caighdeáin ard á mbaint amach.
 • Sárscileanna cumarsáide, scríofa agus labhartha araon.
 • Láncheadúnas glan tiomána

Tuarastal: Ag brath ar thaithí

Chun iarratas a dhéanamh, seol ríomhphost le CV agus litir chlúdaigh chuig eolas@fibin.com

Spriocdháta: Aoine 7 Feabhra 6.i.n.

Beidh agallaimh ar siúl an tseachtain 10 Feabhra.

FÍS FÍBÍN

Eispéiris spreagúla amharclannaíochta a chur ar fáil chun ionspioráid a thabhairt do lucht féachana óg agus do dhéantúsóirí amharclannaíochta an todhchaí. Tá sí mar aidhm againn, ónár mbaile nua i gConamara, nasc a chothú le healaíontóirí agus le pobal Gaeilge na tíre chun clár bliantúil oibre a chruthú a bheidh tarraingteach ag lucht féachana leathan agus éagsúil go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Tá se mar sprioc againn glúin nua ealaíontóirí Gaeilge a fhorbairt agus a chothú.

 

CÚLRA FÍBÍN

Tá Fíbin, ar an gcomhlacht drámaíochta Gaeilge is mó agus is gníomhaí sa tír. Cuireann muid an nuascríbhneoireacht mar aon le drámaí claisiceacha i láthair ar shlí atá uathúil agus cruthaitheach agus trasnaíonn cur chuige físiúil Fíbín aon bhacanna teanga a d’fhéadfadh a bheith ann. Baineann an comhlacht leas as puipéid, maisc, scáthanna, fuaim agus réimse leathan teicnící físiúla agus an aidhm seo á baint amach agus chun stíl nach bhfacthas go dtí seo a fhorbairt in amharclannaíocht do dhaoine óga, agus in amharclannaíocht na Gaeilge ach go speisialta.

Bunaíodh Fíbín i 2003 agus í mar aidhm aige drámaíocht shiamsúil, fhuinniúil agus nuálaíoch den chaighdeán is airde a chur ar fáil do lucht féachana óg trí mheán na Gaeilge. Chomh maith leis an aidhm seo, bhí an mhian drámaíocht nuálaíoch agus úrnua a léiriú don lucht féachana ar leith sin.

Déanann Ealaíon na Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus an Chomhairle Ealaíon maoiniú ar Fíbín

f m


Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín